Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Participační portál Strmilovska:

Příspěvek projektu PIUS k Informační koncepci ČR

 

Tato část projektu je řešena v kontextu programu Digitální Česko, vycházejícího z evropského rozvojového program Digitální Evropa. Jedním z jeho tří pilířů je Informační koncepce České republiky s těmito hlavními cíli:

Očekávaným výsledkem Informační koncepce je i transformace provozu státní správy z tradiční papírové nebo elektronické informační platformy (e-Government) na moderní participativní a komunikační rámec (Digital Government), jak to schematicky znázorňuje obrázek 1. Ukazuje se totiž, že prosté jednosměrné sdílení informací nebo uzavřená neveřejná komunikace k výraznějšímu zkvalitnění služeb pro občany nevedly a je proto třeba hledat k nim účinnější alternativy.

Obrázek 1           Přechod od sdílení informací mezi městským úřadem (MÚ) a občany k participaci

Nastupující digiatlizační koncept tak mimo jiné vytváří i mantinely pro další rozvoj již probíhající a známější iniciativy chytrých měst (Smart City), jejíž struktura je na obrázku 2. Předmětem zájmu realizační skupiny PIUS jsou zejména netechnologické aspekty správa (Smart Governance) a lidé (Smart People).

Obrázek 2           Oblasti rozvoje chytrých měst

Význam smart iniciativ je i v tom, že kvalitativně rozšiřují základní rámec udržitelného rozvoje dle OSN, který je v podmínkách měst a obcí interpretován v těchto čtyřech vzájemně souvisejících oblastech:

Obrázek 3           Základní oblasti udržitelného rozvoje územně samosprávních celků

Řešitelé projektu si ale uvědomují, že zejména na malých městech nebude možné řešit rozvoj obce výhradně na úrovni technologií a hlavní roli zde ještě dlouho budou hrát běžní, nedigitální lidé, a různé formy jejich společenství. Participacie proto vnímají jako žádoucí míru decentralizace a agility, která pomůže zastupitelům soustředit se včas na správné úkoly.

Také je jim jasné, že strukturu ani postupy participace nelze unifikovat. Na druhé straně, ať už se jedná o malou obec nebo o velkou metropoli, výslednicí těchto snah by mělo být vytvoření prostředí vzájemné důvěry, fungující jako účinná podpora místního rozvoje. Proto vznikl i tento pilotní portál, který má na vybraných konkrétních příkladech nejen ilustrovat možné formy spolupráce mezi občany a zastupiteli, ale také shromáždit jejich připomínky a náměty, vedoucí k další fázi realizace skutečně užitečného participativního prostředí na Strmilovsku.