Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Vícerozměrné analýzy výstupů empirických výzkumů

 

Tato stránka shrnuje výsledky vícerozměrných a jednoduchých grafických analýz empirických výzkumů veřejného mínění, realizovaných od května 2020 do března 2021 na Strmilovsku. Jednalo se o následující šetření:

  1. Život v obcích Strmilovska: elektronická i fyzická anketa, realizovaná od května do srpna 2020. Úplné znění otázek i jejich základní vyhodnocení je na webu projektu PIUS.
  2. Rozhovory s mladými lidmi Strmilovska: individuální rozhovory s ochotnými a momentálně dostupnými respondenty, odpovídajícími požadovanému výzkumnému profilu, realizovaná od května do srpna 2020. Úplné znění otázek i jejich základní vyhodnocení je na webu projektu PIUS a také v tomto dokumentu. Vzhledem ke specifičnosti výzkumu byly k existujícím výsledkům přidány pouze textové vizualizace otevřených odpovědí.
  3. Hledání zájmu a formy podpory starostů/starostek malých obcí při rozvoji jejich komunity: elektronická anketa, realizovaná v březnu 2021.

Detailní popis a vyhodnocení jednotlivých experimentů je obsahem tohoto dokumentu.

Tam, kde to bylo možné, byly při zpracování odpovědí použity metody strojového učení, schopné analyzovat všechny kategorizovatelné odpovědi ve vzájemných souvislostech. Odpovědi na otevřené otázky byly ilustrativně prezentovány formou slovních grafů.

 

Vzorové výsledky

 

Život v obcích Strmilovska

Vícerozměrná analýza hledala odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké jsou nejvýznamnější faktory, ovlivňující spokojený život Strmilovska?
  2. Jaké jsou nejvýznamnější příčiny nebo zdroje spokojenosti občanů Strmilovska?
  3. Jaké jsou nejvýznamnější příčiny nebo zdroje nespokojenosti občanů Strmilovska?

Získané výsledky jsou ukázány v grafech na obrázcích 1 – 3 a také jsou pod nimi interpretovány. Přitom je třeba mít na paměti, že nalezené faktory jsou vzájemně nezávislé, tj. není nezbytné a ani pravděpodobné, aby platily zároveň. Pro vyvozované závěry je důležité i to, že analyzovaný soubor je malý svým rozsahem a zřejmě ani nezahrnuje všechny typické skupiny místních občanů.

Obrázek 1      Nejvýznamnější faktory, ovlivňující spokojený život Strmilovska

 

Výsledné faktory z obrázku 1 se vztahují souborně ke všem variantám odpovědí na zkoumanou otázku. Pokud tedy vzorový strmilovský respondent považuje za nejdůležitější součást svého spokojeného života kulturní vyžití, znamená to, že lidé, vedoucí spokojený život jsou s místním kulturním vyžitím buď velmi spokojeni nebo spokojeni, zatímco méně či více nespokojeným občanům zásadně nevyhovuje ani úroveň kulturního vyžití. Podobně spokojený občan oceňuje nebo by ocenil dostupnost lékaře a podporu bytové výstavby, zatímco nespojený považuje obě tyto oblasti za nedostatečně rozvinuté. Příroda je sice vnímána spokojenými i nepokojenými obyvateli pozitivně, avšak skupina spokojených ji hodnotí velmi vysoko, zatímco méně spokojení se přiklánějí spíše k průměru. Podobné rozložení preferencí je také u bydlení, mezilidských vztahů a sociálních vazeb, reprezentovaných faktorem Lidé. Podmínky pro podnikání jsou sice také rozprostřeny pouze do poloviny spektra nabízených možností, ale tentokrát v opačném smyslu – spokojení občané je považují za průměrné, zatímco nespokojení za méně vyhovující.

Obrázek 2      Nejvýznamnější příčiny/zdroje spokojenosti občanů Strmilovska.

 

Obrázek 2, ilustrující nejvýznamnější příčiny či zdroje spokojenosti občanů Strmilovska, se na rozdíl od předchozího kumulativního rozboru soustředí pouze na skupinu spokojených občanů. Ukazuje, že tito obyvatelé očekávají pracovní příležitosti v místě, jsou spokojeni s přírodou i sportovním vyžitím a obvykle se nejedná o místní rodáky. Obrázek 3 zase říká, že nespokojení se ve Strmilově cítí oslovení vysokoškoláci, dále lidé, kterým zde chybí kvalitní kulturní zázemí a také ti, kteří vidí rezervy v místní dopravní obslužnosti. Zajímavá je i vyšší míra nespokojenosti žen, které se dotazníkového šetření zúčastnily.

Obrázek 3      Nejvýznamnější příčiny/zdroje nespokojenosti občanů Strmilovska.

 

Grafické výstupy ankety s obyvateli Strmilovska

Vzorový textový graf odpovědí na otázku Co vás ve Strmilově trápí? je na obrázku 4. Tato forma zpracování je natolik názorná, že není třeba ji komentovat. Jen je třeba mít na paměti, že velikost textu odráží pouze počet výskytů slov, nikoli jejich kontext.

Obrázek 4      Textový graf odpovědí na otázku Co vás ve Strmilově trápí?

 

Hledání zájmu a formy podpory starostů/starostek malých obcí při rozvoji jejich komunity

Vícerozměrná analýza hledala odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké jsou nejvýznamnější faktory, ovlivňující sousedské vztahy v malé obci?
  2. Jaké jsou nejvýznamnější příčiny nebo zdroje dobrých sousedských vztahů malé obci?
  3. Jaké jsou nejvýznamnější příčiny nebo zdroje horších sousedských vztahů v malé obci?

Získané výsledky jsou ukázány v grafech na obrázcích 5 – 7. Říkají, že nejlepší mezilidské vztahy se vytvářejí v těch nejmenších obcích a jsou významně podmíněny atmosférou, panující na úřadu, i vzájemnou důvěrou mezi starostou a jeho týmem. Ze slovních grafů lze usuzovat, že rozvojový potenciál spatřují starostové především ve spolkové činnosti a kulturních aktivitách. Občany se do místního dění snaží zapojovat zejména formou anket, dotazníků a setkání. Oslovení starostové a starostky projevili také výrazný zájem o osobní rozvoj, a to zejména v oblasti komunikačních a souvisejících měkkých dovedností, ale uvědomují si také nutnost sledovat vývoj v legislativní a sociální oblasti.

Obrázek 5    Nejvýznamnější faktory, ovlivňující sousedské vztahy v malé obci

 

Obrázek 6    Nejvýznamnější příčiny nebo zdroje dobrých sousedských vztahů v malé obci

 

Obrázek 7    Nejvýznamnější příčiny nebo zdroje horších sousedských vztahů v malé obci